Vystoupení B. Dufka v Lisabonu

EFFAT (Evropská federace odborových svazů v zemědělství, potravinářství a  turismu) ve dnech 25. a 26. dubna 2013 uspořádal v Lisabonu „Evropskou konferenci o účasti sociálních partnerů ve Společné zemědělské politice po roce 2013“. Hlavní témata konference  byla „Plné zapojení sociálních partnerů od SZP po roce 2013 a aktivní přístup k rozvoji zaměstnanosti.

K aktuálním tématům na této konferenci vystoupil Bohumír Dufek, viceprezident EFFAT, předseda OSPZV-ASO ČR. 

Vážené kolegyně, kolegové,

před tím, než se zmíním o sociálním dialogu v zemědělství v České republice, dovolte mi, abych začal ekonomickou situací v českém zemědělství.

Musím konstatovat, že české zemědělství zažívá velmi složité období, protože se neustále zvyšují dovozy zemědělských komodit a potravin. Například výroba vepřového masa klesla od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU, na 50 % .

V takové situaci se velice těžce vyjednává vyšší KS a probíhá sociální dialog s podnikateli. Sociální dialog a projednávání KS má v zemědělství nepřetržitou tradici od roku 1990. Vždy jsme se dokázali dohodnout a podepsat KS, která se rozšiřovala i na další podnikatelské subjekty, družstva a farmáře v ČR.

V posledním období v České republice panuje určitá obava z  toho, že se na náš potravinový trh dostávají produkty, které nejsou v souladu s Evropskou směrnicí o bezpečnosti potravin. Český trh je doslova zaplaven různými potravinami, které nemají uvedeno složení na štítkách. Je to proto, že potravinové řetězce, supermarkety, neustále zvyšují svoje zisky a nutí různé výrobce potravin, aby předkládali zboží v co nejnižší ceně a nehledí na kvalitu.

Musí skončit takové označování potravin, které se nedá v běžném životě přečíst. Musí skončit označování typu: vyrobeno v EU, nebo vyrobeno z nezávadných surovin. Označení potravin musí vždy sloužit spotřebiteli, aby se mohl lépe a výhodněji rozhodovat!

To sebou nese ztrátu pracovních míst, jak v zemědělství, tak i na venkově.

Nové rozpočtové období roku 2014 – 2020 není zatím dobře vyjednáno.

Máme obavy, aby zemědělství nezasáhlo další rezorty, protože všichni pociťují dopadající krizi.

Někteří naši politici neustále dogmaticky tvrdí, že je třeba škrtat. Já bych tady připomněl, že i Mezinárodní měnový fond a vedení fondu vyzývá k podpoře růstu a zaměstnanosti.

Jsme přesvědčeni, že jedna z cest vede přes dobře podepsané KS. Z tohoto důvodu je dobré rozvíjet sociální dialog.

Projekt Bipartitního dialogu je zaměřen na posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů.

Zemědělský svaz ČR a OSPZV-ASO ČR se na projektu podílejí. Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost zemědělských organizací na základě rozvoje odvětvového sociálního dialogu.

Chceme zmapovat a vyhodnotit sociální odlišnosti a potřeby jednotlivých odvětví, porovnat podmínky a najít východisko pro další spolupráci sociálních partnerů.

Naším cílem je porovnat pozice sociálního dialogu i v ostatních zemích, vyhodnotit ekonomické možnosti napříč celou Evropou v návaznosti na zaměstnanost.

Dále chceme vyhodnotit ekonomické vazby na pracovní zařazení zaměstnanců a jejich zdravotní stav. Lidé, lidské zdroje a jejich potenciál jsou v každé organizaci tím nejcennějším co organizace má.

Jsou nejdůležitějším kapitálem, do kterého se vyplatí zaměstnavatelům investovat, rozvíjet ho a motivovat.

Naší ambicí musí být, aby zemědělská produkce byla zpracovávána a prodávána spotřebitelům tam, kde se vyrábí a pěstuje, a to s důrazem na regionální původ.

Potravinářské firmy si musí být vědomy, že kvalita produktů a dobré jméno firmy je vyšší hodnotou než maximální zisk.

Kvalita regionálních potravin musí být nejvyšší metou kontrolní práce úředníků a evropské označení chráněných potravin musí být zárukou kvality pro většinu občanů EU.

Nikdo z nás nesmí trpět nekvalitu a klamání zákazníků, žádné koňské maso, žádná posypová sůl a žádná záměna potravin!

To jsou věci, které prudce snižují důvěru zákazníka a ve finále nás připravují o pracovní místa.

Informace o složení výrobků musí být jasné, zřetelné a etikety čitelné a to především ve prospěch zákazníků a ne zlodějských metod zpracovatelů a obchodníků.

Chceme zlikvidovat krizi v Evropě, chceme zvýšení počtu pracovních míst, chceme více práce a vyšší životní úroveň.

Není možné neustále podepisovat různé hospodářské smlouvy s dalšími zeměmi mimo EU, aniž by se kladl důraz na sociální diskusi, bezpečnost práce a výši mzdy v těchto zemích. Nechceme, aby v těchto zemích byly neustále porušovány pracovní normy a snižována lidská důstojnost. Velikým nešvarem v některých zemích je i zaměstnávání dětí. Tyto děti nedostávají skoro vůbec žádnou mzdu a jsou nemilosrdně vykořisťovány.

Je tu několik cest jak se na budoucí velice složité období připravit:

1. je potřeba budovat finanční stabilitu resortu a firem,

2. je třeba budovat stabilitu resortu tak, aby vytvářel dostatek nových pracovních míst a ne, aby se neustále likvidoval zemědělsko-potravinářský trh např. podepisováním různých smluv např. s USA, které nejsou proporcionálně vyvážené,

3. je potřeba podporovat strukturální reformy, které posílí konkurenceschopnost celého resortu,

4. je třeba řešit problémy společně a ne tak, že silnější státy budou přenášet problémy na slabší státy.

Jsem přesvědčen, že je třeba jít cestou, která zlikviduje v ekonomice recesi, krizi a velkou nezaměstnanost.