Vystoupení B. Dufka v Berlíně

Předseda OSPZV-ASO Bohumír Dufek se ve dnech 7. a  8. května 2013 zúčastnil v Berlíně konference „Rozvoj zelených pracovních míst v  zemědělství“ kterou organizoval EFFAT.

Kolegyně a kolegové!

Situace v zemědělství ve všech zemích EU je z pohledu zaměstnanosti do budoucna velice problematická.

Musím připomenout, že 19 milionů nezaměstnaných v celé Evropě je alarmující číslo a z tohoto pohledu je do budoucna složité u zaměstnanců v zemědělství získat novou práci.

Jako problém se dále jeví také složitá doprava do nových pracovních míst ve městech, či nové nároky, které musí splňovat zaměstnanci ve službách.

Náš svaz byl vždy přesvědčen, že je velice důležité, aby zemědělské dotace, které zemědělci čerpají, měly vazbu na udržení určité zaměstnanosti a počtu pracovních míst.

Z pohledu daňového poplatníka je nemorální, aby 40 % rozpočtu šlo na zemědělské podnikání a zisky z těchto daní měla jenom maximálně 5 %ní skupina podnikající v zemědělství.

Jsou to zemědělští podnikatelé, velká zemědělská ekonomická lobby, která nechce měnit systém dotací. My jsme toho názoru, že je třeba připravit i nová pracovní místa, která budou otevřena v rámci zemědělství, ale nebudou navázána na zemědělskou výrobu.

Není třeba řešit zaměstnanost v zemědělství jenom zvyšováním zemědělské výroby či držením různých kvót či rozvrženého odkupu potravinářských surovin.

Na druhé straně tady máme výrobu například energií z bioplynu, která pomáhá k udržení stability pracovních míst, ale tato výroba nesmí být zvětšována do pozice velkovýroby, protože tato následná velkovýroba už pak snižuje zaměstnanost v zemědělství, protože velké plochy jsou osety zelenou hmotou a tento proces vede k propouštění zaměstnanců a jenom zvyšuje velkopodnikatelské zemědělské lobby zisky.

Jsme přesvědčeni, že zelená pracovní místa musí být určitým způsobem dotována ze zemědělského rozpočtu a musí mít dlouhodobý charakter.

Na druhé straně systém ozelenění, jak je navrhováno v současném rozpočtu v zemědělské kapitole EU, je spíše v neprospěch zaměstnanosti a pouze prohlubuje boj zemědělské lobby, která tím v některých oblastech snižuje takto zemědělskou výrobu.

Musíme se snažit, aby v příštím rozpočtovém období po roce 2020 byly čerpány i dotace na rozvoj zaměstnanosti v regionech a zemědělských firmách.

Dovolte mi, abych uvedl několik příkladů oblastí, ve kterých by měla vznikat zelená pracovní místa.

  1. Údržba krajiny – jsme přesvědčeni, že zemědělci by měli udržovat i pozemky, které jsou státní a nikdo na nich nepodniká a intenzivně je neobhospodařuje.
  1. Kvalita životního prostředí – zemědělci by se měli starat o životní prostředí ve svých regionech a současně likvidovat všechny zásahy do přírody, které snižují kvalitu životního prostředí.
  1. Výsadba a údržba lesů – zemědělci by měli za státní dotace likvidovat v lesích a uklízet po těžbě a současně z biomasy případně vyrábět jak krmiva, palety, tak hmotu pro bioplynové stanice.
  1. Údržba vodních toků – je pro zemědělce velice výhodné, aby udržovali břehy vodních toků a používali k tomu malou mechanizaci.
  1. Výroba regionálních potravin – ekologicky je velice výhodné, aby byla například daňově podporována výroba regionálních potravin, protože ta stabilizuje pracovní místa jak v zemědělství, tak v potravinářství, a netrpí tím nadměrně životní prostředí.

Jsme přesvědčeni, že zemědělští zaměstnanci si zaslouží větší stabilitu pracovních míst. Zelená pracovní místa v zemědělství tam patří, je jenom věcí Evropského parlamentu a Evropské komise, aby na tato místa vyčlenila z rozpočtu příslušné finanční prostředky.