Předseda ASO Bohumír Dufek: Navrhuji změny v Ústavě ČR a sjednocení všech voleb s tím, že by byly v jeden den!

Současná pandemie koronaviru COVID-19 znamená, že v řadě zemí světa, zejména v Evropě, nastane hluboký propad ekonomiky, který je podle řady ekonomů nejen srovnatelný s tím, co postihlo svět po globální ekonomické krizi po r. 2008, ale že v řadě ukazatelů mohou být negativní ekonomické dopady značně hlubší.

O názor, jak by se s tím Evropská unie, a zejména Česká republika, měla vypořádat, jsme požádali předsedu Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumíra Dufka, který je zároveň za Českou republiku členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, což je poradní orgán Evropské komise.

V první řadě jsme se ho zeptali na to, jakým směrem či stylem by se měla současná politika EU, potažmo i České republiky, změnit. Odpověděl nám, že se bude muset jednoznačně změnit svoji ekonomickou strukturou. To, co jsme viděli v posledních desetiletích, že výroba se z evropských států přesouvala do asijských zemí, protože tam byla levnější pracovní síla a mezinárodní společnosti tak dosahovaly mnohem vyšších zisků za podstatně nižších nákladů, tak musí skončit. Tato teorie, kterou propagovaly také uznávané mezinárodní instituce, jak je Světová banka či Mezinárodní měnový fond, v podstatě díky pandemii koronivaru a následnému propadu ekonomiky vzala za své. To si již uvědomuje řada politiků, ekonomů u nás, a myslím si, že i v řadě evropských zemí.

Samozřejmě, že to také jednoznačně vidíme i u nás, to je v odborech. Ukazuje se, že pro příští ekonomický vývoj je nutné zajistit, aby si určité druhy výroby, zejména strategického charakteru, zajišťoval příslušný stát sám, a to z domácích zdrojů, což se přirozeně týká i České republiky. Tuto výrobu by měly zajišťovat naše české firmy a společnosti. Zkrátka, pandemie koronaviru ukázala, že systém globalizace v určitých mezních situacích prostě nefunguje.

European Green Deal odsunout na pozdější dobu!

Bohumír Dufek, jako dlouholetý odborář, který hájí zájmy odborů, ale i samotné České republiky, v tomto poradním orgánu Evropské komise, je toho názoru, že Česká republika je zde proto, aby se v těchto nejhorších situací, jako tomu je právě nyní, vzala za své občany. Proto také musí změnit svůj dosavadní pohled na fungování našeho státu. Říká, že pokud jde o „zelenou politiku“, neboli European Green Deal, tak ji Evropská unie bude muset jednoznačně odsunout do pozadí, protože bude naprosto nutné stabilizovat ekonomiku jednotlivých států EU. Především tím, že vlády těchto zemí se soustředí na zabezpečení řádného a bezchybného chodu zejména těch firem a společností, které jsou pro zabezpečení všech potřeb obyvatelstva nezbytné. Logicky se tak musí stát i u nás, tedy v České republice.

Když hovořil o potřebě odsunu „zelené politiky“ na pozdější dobu, Bohumír Dufek se mínil i o tom, že Evropská unie by se měla v současné době spíše zbývat likvidací endokrynních disruptorů, což jsou látky, které napadají a mění systém života v současném období a jsou daleko nebezpečnější než CO2.

Nastartovat a rozjet ekonomiku bude proces i na několik let

Předseda ASO Bohumír Dufek je toho názoru, že stabilizovat ekonomiku v jednotlivých zemích bude trvat několik let. Není to otázka, že v těchto týdnech či měsících zruší nouzový stav a že od prvního okamžiku ekonomika v těchto zemích okamžitě nastartuje k dalšímu svému rozvoji. Prostě není možné, aby se dostala do stejné pozice, jako tomu bylo v únoru, to je před vypuknutí koronavirové pandemie u nás, to je v České republice. Zdůraznil, že nastartovat ekonomiku, aby se z krize dostala na úroveň té vyspělé, je dlouhodobější proces. Podle Bohumíra Dufka budou muset firmy v prvé řadě řešit bezpečnost práce. Tak, aby se nestalo, že by nebyly v těchto firmách, ve snaze jejich hospodářského vedení o co nejvyšší zisk, takové věci, jako jsou ochranné pomůcky. To by se do budoucna již nemělo stávat a opakovat.

Pokud jde o zisky firem, zejména těch zahraničních, které u nás působí, Bohumír Dufek vyjádřil názor, že vláda ČR a Parlament ČR by jednoznačně měly schválit, aby jedna třetina zisku všech firem, což je dnes částka kolem 300 mld. Kč, bude reinvestována v České republice. Zkrátka, je potřeba nedovolit zahraničním firmám, aby se vymlouvaly na to, že zde investovaly v minulosti, když je zcela zřejmé, že za posledních 15 let, získaly tyto firmy a společnosti mnohonásobně vyšší zisk, než byly jejich počáteční investice. Zároveň k tomu poznamenal, že se některé zahraniční firmy chovají k České republice v podstatě velice nedobře, když vidí jen svůj zisk, který ve formě dividend odvádějí do zahraničí, a nereinvestují zde pro další rozvoj těchto firem u nás působících, což by mělo pozitivní dopady na další rozvoj České republiky.

Předseda odborů Bohumír Dufek dále zdůraznil, že aby česká ekonomika nabrala tempo, je nutné učinit tyto důležité kroky. Zaprvé je stimulovat celospolečenskou potřebu, a to tím, že se bude zvyšovat koupěschopnost obyvatel a samozřejmě, aby občané čerpali určité i speciální služby, jak v rámci své kupní síly, tak i z hlediska možnosti čerpání služeb jejich firem. Což je otázka, která se úzce dotýká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Je zapotřebí učinit nezbytná strategická rozhodnutí!

Současně je Bohumír Dufek přesvědčen, že by Česká republika měla urychleně přijmout zákon, který by stanovil cenovou politiku českého státu v těch nejdůležitějších a strategických záležitostech, jako je stanovení cen energií, vody, benzínu a nájemného pro obyvatele. V této souvislosti podotkl, že není možné, abychom se dívali na to, jak nadnárodní firmy ovlivňují cenu vody v našich městech či obcích a jak vyvážení finanční prostředky, tedy jejich zisk, mimo Českou republiku. Města a obce si přitom stěžují, že vodovodní síť a kanalizace je zastaralá, v řadě případů i zchátralá, načež do její opravy investují města a obce, nikoliv zahraniční firmy, kterým lidé odvádějí poplatky za vodu.

Bohumír Dufek dále uvedl, že stát by měl podstatně zvýšit objem finančních prostředků do státních zakázek ve zdravotnictví, zemědělství, ve výstavbě dopravní infrastruktury a také i v bytové výstavbě. Tyto investice vidí jako významný stabilizátor české ekonomiky a tím i celé společnosti. V této návaznosti předseda druhé největší odborové centrály u nás varuje před úsporami, jak to již někteří publicisté či ekonomové radí v některých médiích. Bohumír Dufek říká, že čím bude hlubší propad ekonomiky, tím pomalejší bude její rozjezd. Na adresu těchto „rádců“ poznamenává, že právě bývalý ministr financí Miroslav Kalousek šetřil ve státním rozpočtu takovým způsobem, že se Česká republika z této situace dostávala několik let. Prostě, pokud by se mělo sáhnout do státního rozpočtu, tak by se v žádném případě neměly škrtat finanční položky, které jsou již v tomto rozpočtu určeny na zajištění řady věcí a potřeb, protože jejich zařazení do státního rozpočtu má svůj smysl a význam.

Jde i o změny, které nejsou na první pohled důležité

V našem rozhovoru o tom, co se také změní po tom, co prožíváme v těchto dnech a týdnech, jsme se dostali i ke zdánlivé maličkosti, jako je potřeba zavést u nás daleko tvrdší a preciznější hygienické standardy. V dnešní době, když někdo létá letadlem, jak podotkl Bohumír Dufek, tak si vůbec nepřipouští jako problém, že přijede na letiště o dvě hodiny dříve, než by měl projit odbavovací halou podle dřívějších podmínek. Je logické, že screeningem prohlédnou člověku jeho zavazadla. Prostě vše, co má v kufru či zavazadle zkontrolují. Lidé si již na to zvykli. Budeme muset vyžadovat od všech například i očkovací průkazy, jako deklaraci, že člověk je řádně zdravotně způsobilý.

V této návaznosti Bohumír Dufek konstatuje, že právě tyto změny, které se udály za posledních 30 let, to je především možnost volně cestovat za prací, obchodem i odpočinkem a zábavou po celém světě, vedou k tomu, že je na řadě otázka, zda by na tento vývoj neměla pamatovat také i Ústava České republiky. Podle Bohumíra Dufka je řada odborníků u nás přesvědčena, že naše ústava by měla projít revizí. Podle něho by měla umožňovat i všeobecné občanské referendum.

Volby by se měly konat najednou a v jeden den

Pokud jde o změnu Ústavy ČR, Bohumír Dufek je toho názoru, že politici by se měli jednoznačně vyjádřit k systému voleb, který u nás dosud platí. Navrhuje, aby se všechny volby, to je, aby se parlamentní, krajské i obecní sjednotily do jednoho termínu. Vždyť dosavadní systém voleb, kdy jsou volby pomalu každý rok, v lidech vyvolává pocit, že jim volby zevšední natolik, že již nemají potřebu jít k urnám. Navíc, volby v jednom termínu by mnohem lépe rozvrstvilo složení Parlamentu ČR, krajských a obecních samospráv. To je, že na nejvyšší i na nejnižší úrovni politické reprezentace. Navíc, ušetřily by se i finanční prostředky.

Samozřejmě, že se Bohumír Dufek vrátil k myšlence, kterou veřejně vyjádřil již před několika dny, to je k tomu – zrušit Senát. Podle jeho názoru, není Senát pojistkou demokracie, jak neustále říkají v médiích samo senátoři, ale jde o tom, že když je v Poslanecké sněmovně v převaze levice a v Senátu pravice, případně naopak, tak dochází k tomu, že ve skutečnosti se Poslanecká sněmovna a Senát dostávají do značných sporů o svoje kompetence, které nevedou k ničemu a jen zhoršují politické prostředí u nás, což se ve svých důsledcích promítá i do ne zrovna nejšťastnějších formulací při přijímání zákonů. Ve svých důsledcích to i destabilizuje naši společnost.

Několik dalších připomínek k tomu, co se u nás děje

Bohumír Dufek se v našem rozhovoru vrátil k další otázce, kterou v médiích dnes skloňuje kdekdo. Má na mysli odškodňování firem, kdy se podnikatelé a zaměstnavatelé neustále zabývají tím, zda je stát odškodní či nikoliv. Kdy zároveň se vede diskuse o tom, zda se má tato záležitost řešit podle zákona o nouzovém stavu či podle o opatření k zajištění zdraví obyvatelstva, jako je to v gesci ministerstva zdravotnictví. K tomu Bohumír Dufek podotýká, že v době, kdy u nás umírají lidé na nebezpečnou a zákeřnou nemoc, tak pravicoví politici nemají nic jiného na starosti, zda podnikatelé dostanou peníze, peníze a zase jen peníze. Předseda odborů so myslí, že to pro tyto pravicové politiky není dobrá vizitka. Bohumír Dufek je toho názoru, že bychom se také měli bavit o odškodnění občanů. Vždyť škody neutrpěli jen podnikatelé či OSVČ, ale také i běžní občané, kteří chodí do práce a kde továrny či provozy, v nichž pracují, byly najednou zavřeny. Není přece možné, abychom v naší společnosti rozdělovali občany na zaměstnance a na OSVČ. Podle Bohumíra Dufka bychom měli mít jiné priority.

Zároveň Bohumír Dufek upozornil ještě na jeden problém. Tím je skutečnost, že v Listině práv a svobod by se mělo objevit, že úředníci by měli být daleko více odpovědni za svá jednání při vyřizování listin, za dodržování termínů atd. Zkrátka, v tomto smyslu by se měla také upravit služební zákon.

Na moji otázku, jak hodnotí kroky vlády ČR, a to ve světle současné diskuse v médiích, zda vláda koronavirovou pandemii zvládá či nikoliv, Bohumír Dufek mně odpověděl, že některé záležitosti vláda zvládla dobře a některé méně dobře. Zatím, když se s pandemií potýkáme i nadále, je příliš brzo na nějaký ucelený závěr. Vždyť i zde platí heslo, že po boji je každý generál. Nyní je zapotřebí řešit problémy, které před naší společností ještě jsou.

Současně si však Bohumír Dufek neodpustil poznámku, že vláda ČR bohužel nedokázala ohlídat domovy seniorů. Díky nedostatečně propracovanému systému ústavů sociální péče je jich již sedm zamořeno koronavirem COVID-19 a to považuje za selhání.Pokud jde o informovanost lidí, tak ta se, po počátečních nejasnostech, které se objevily v médiích, pomalu začíná zlepšovat. Zároveň zdůraznil, že informovanost obyvatelstva je velmi důležitá. Vláda by měla dávat přesnější informace. V této souvislosti zároveň poznamenal, že svoji roli by zde měla sehrát Česká televize, jako veřejnoprávní médium. Místo toho, aby ve svých programech občas zařazovala programy či informace bulvárního charakteru, tak by se měla soustředit na precizní a odborné informování naší veřejnosti, jako je tomu například v BBC. Prostě měly by být odborně na výši. Protože, mají-li naši občané dobré informace, dokáží se s různými problémy, které se náhle vyskytnou, mnohem lépe vyrovnat. Pozitivním příkladem je právě tato koronavirová krize, kdy naši občané dokázali plně využít umění možného, to je šití roušek v domácnostech, aby byli pro řadu našich občanů k dispozici, je-li těch zdravotních nedostatek. Vždyť přístup našich občanů je v tomto přímo unikátní.

Miroslav Svoboda