Ochrana vody v přírodě – to je výzva nejen pro státní orgány a samosprávu, ale především i pro celou naši veřejnost!

Pod záštitou předsedy vlády ČR Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana se ve středu v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Ochrana vody v přírodě“, jejímiž pořadateli byl Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů (OSPZV-ASO) ve spolupráci s Agrární komorou ČR.

Cílem konference, podle jejích organizátorů, bylo informovat zemědělce a další odbornou veřejnost o situaci vodních toků v české krajině a možnostech řešení, jak zařídit, aby veškerá vláha přešla do půdy, a aby voda v našich řekách neodtékala bez užitku do moře.

Předseda zemědělských odborů Bohumír Dufek v úvodu konference uvedl, že právě roky sucha, které Česká republika prakticky prožívá od roku 2015, vytvářejí složitou situaci nejen v našem zemědělství, ale i v řadě dalších oblastí života našich občanů. Proto také odbory i zaměstnavatelé prosadili, aby se o této otázce jednalo i na jednání tripartity neboli Rady hospodářské a sociální dohody ČR, to je, aby se tím zabývala i vláda ČR ve spolupráci se svými sociálními partnery. Právě tato skutečnost byla impulzem k tomu, že zemědělské odbory spolu s Agrární komorou ČR, která reprezentuje zaměstnavatele, uspořádali tuto konferenci, na níž by se mělo hovořit o tom, jakým způsobem se dá problémům se suchem čelit.

Výzva premiéra Andreje Babiše samosprávám!

Poté se ujal slova předseda vlády ČR Andrej Babiš, který mimo jiné prohlásil, že byl nedávno na návštěvě v Izraeli, kde se stal svědkem toho, jak se Izraelci dokáží s problémem sucha vypořádat, a že řadu těchto jejich opatření, jakým způsobem vést vodu třeba k zavlažení polí, využít i u nás.

Konstatoval, že český stát vynaložil od roku 2015 na opatření proti suchu a nedostatku vody z národního rozpočtu 7,4 mld. Kč a z peněz EU 21,6 mld. Kč.

V této návaznosti se dále rozhovořil o tom, že boj se suchem není jen otázkou, toho, aby to řešila pouze česká vláda, ale regionální samosprávy by měly přijmout opatření k odpovědnému nakládání s vodou a na pokyny vlády nečekat. Rychlé změny k lepšímu v boji se suchem se podle něj nedají očekávat, je nutná dlouhodobá systémová práce na změně situace.

Premiér Andrej Babiš k tomu dále dodal, že si vláda ČR uvědomuje, že spolu s nástupem sucha přicházejí i další problémy jako je kůrovcová kalamita nebo škůdci, kteří se dříve na českém území nevyskytovali. Dále připomněl, že vláda v tomto týdnu schválila návrhy ministerstva zemědělství a životního prostředí na zahájení prací na obnově vodních toků v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka na Rakovnicku. V následujících letech by za první fázi přípravy staveb přehrad Senomaty, Šanov a Kryry měl stát zaplatit 554 milionů korun.

Podle Andreje Babiše, jestli podobné sucho bude nadále pokračovat i letos, škody pocítí nejenom zemědělci a lesníci, ale také energetici například v severních Čechách.

Ministr zemědělství Miroslav Toman hovořil o tom, že dvouleté sucho vedlo k tomu, že objem spodních vod poklesl na 40 % svého původního objemu. V této souvislosti podotkl, že návratnost do původního stavu může trvat i několik let. Konstatoval, že boji proti suchu se musí přizpůsobit i legislativa. Poté se věnoval opatřením, které ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje pro zlepšení situace v naší krajině. Podle materiálů ministerstva jde například o program pro obce na obnovu, odbahnění a výstavbu rybníků a vodních nádrží i na opravy hrází. Mimochodem, od roku 2016 na toto opatření šlo 480 mil. Kč. Přitom ministerstvo pomohlo obcím vybudovat nebo rekonstruovat 400 rybníků. Ministr Miroslav Toman k tomu dále prohlásil, že do tří let je v plánu odbahnit 1200 rybníků. V plánu ministerstva zemědělství je i navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm, což by se mělo odrazit ve zlepšení situace na jižní Moravě. Ministerstvo rovněž posiluje budování krajinných prvků, jako jsou remízky, větrolamy apod.

V této návaznosti nesmíme opomenout ani činnost ministerstva zemědělství v podpoře rozšíření infrastruktury vodovodů a kanalizací, a to včetně zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní pitné vody.

Změnit negativní trendy nebude jednoduché!

Ministr životního prostředí Richard Brabec připomněl, že Česká republika v posledních letech bojovala střídavě s povodněmi a se suchem. Připomněl velké povodně v roce 1997 a 2002 a poté i v dalších letech, zejména ty lokální. Zároveň uvedl, že v návaznosti na roky sucha, která nyní prožíváme, se připravuje novela vodního zákona, aby byla do zákona zahrnuta opatření proti suchu, tak jak jsou tam z dřívější doby zahrnuta opatření proti povodním. Mimochodem, podle dokumentů ministerstva se v rámci této novely vodního zákona rovněž navrhuje, aby v krajích, ale i obcích s rozšířenou působností, byly zřízeny komise, které budou moci vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a nařídit opatření ke zmírnění tohoto negativního stavu.

Ministr Richard Brabec dále prohlásil, že to, co nyní prožíváme v roce 2019, tak původně klimatologové očekávali někdy v letech 2040 až 2050. Takže, jak podotkl, sucho, jaké nyní hlásí vědci, vodohospodáři a další profese závislé na vodě, mělo v našich zeměpisných šířkách nastat až za 30 let, tedy v polovině tohoto století. Jenže vody v podzemí i na povrchu ubývá rychleji, než jak varovaly původní, deset let staré prognózy. Nejhůř je na střední a jižní Moravě, v Poohří a Polabí. V současnosti se rovněž očekává, že se zkrátí jaro a podzim, srážky budou více přívalové.

Sucho velmi trápí naše zemědělce

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek se ve svém vystoupení věnoval problematice dalšího rozvoje českého zemědělství v souvislosti s negativními dopady sucha či povodní do zemědělské výroby. Konstatoval, že sucho přináší zemědělcům ekonomické ztráty, které je nutné řešit mimo jiné i pojištěním plodin a živočišných komodit. Zároveň upozornil, že systém pojištění živočišných komodit mají značně rozpracovaný v USA, kde je možné pojistit i výrobu a produkci mléka, což u nás není možné.

Poté přešel k otázce, jak zachytit a dostat vodu do půdy, aby byla úrodná. Zdůraznil, že právě toto naši zemědělci potřebují, aby veškerá vláha se prosákla do půdy, nestékala do řek, což se děje díky melioracím v minulosti. Prostě voda od nás odteče do moře. To se musí změnit! Proto také doporučil, aby se do zemědělské půdy zasely sedm dní po sklizni do půdy například i meziplodiny, které mají pozitivní přínos pro půdu, tedy pro její zkypření. Připomněl význam zemědělské půdy pro rostlinnou a živočišnou výrobu a následnou produkci potravin.

Naše aktivity v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Výkonná ředitelka pro Společnou zemědělskou politiku Agrární komory ČR a členka Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Jarmila Dubravská seznámila přítomné účastníky konference s posláním EHSV, který je poradním orgánem Evropské komise s tím, že jeho doporučení se rovněž projednávají v Evropské radě a v Evropském parlamentu. Poté se věnovala otázkám, o nich v souvislosti s ochranou vody projednávala EHV v poslední době s tím, že v rámci diskuse při zasedání tohoto výboru se řada stanovisek členů výboru v řadě věcí liší, ale nakonec se prosadí snaha dojít k nějakému rozumnému kompromisu.

Jako zahraniční host vystoupil předseda specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí EHSV Maurizio Reale, která se rovněž věnoval činnosti EHSV v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Mimo jiné sdělil, že stanoviska EHSV jsou závazná nejen pro vrcholné orgány EU, ale i pro jednotlivé členské země EU. Poté hovořil o problematice evropských a národních dotací. Dále se věnoval otázce využívání vodních zdrojů, jejich ochraně před znečištěním apod.

Pohledy odborníků z praxe

Účastníky konference vysoce zaujalo vystoupení předsedy představenstva Vodní cesty Jana Skalického, který se věnoval problematice vodních toků u nás a výstavby budoucích přehrad. Ocenil význam Baťova kanálu na Moravě s tím, že existuje snaha jej dále dobudovat a prodloužit do Olomouckého kraje a na jih Moravy. Zdůraznil, že právě přečerpávání vody, které výstavba těchto propojovacích kanálů nabízí, by krajině jižní Moravy výrazně prospělo. Konstatoval, že v západoevropských zemích se tyto propojovací kanály budují a nikdo nepochybuje o jejich významu. Dokladoval to i fotografiemi ze sousedního Německa, kde jsou tyto kanály přínosem nejen pro vodní dopravu, ale i pro samotnou krajinu. Vždyť se v jejich bezprostřední blízkosti budují různé vodní plochy, které slouží i k rekreaci. Zároveň zdůraznil význam vodního díla Děčín pro další rozvoj lodní dopravy po Labi směrem k Pardubicím. Prohlásil, že je škoda, že tento projekt je utlumován, a že posléze bude asi zrušen, a to kvůli odmítavému stanovisku vedení Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Poté vystoupil 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, který hovořil o situaci vodních toků v Povodí Odry na severní Moravě. Poukázal na pozitivní roli přehrad, jako je například přehrada Slezská Harta u Bruntálu v podhůří Jeseníků či nádrž Kružberk na řece Moravici, které jsou velké zásobárny vody a hrají roli i při lokálních záplavách.

Poté následovalo vystoupení Prezidenta Společnosti mladých agrárníků Davida Brože, který se věnoval zkušenostem z podnikání mladých agrárních podnikatelů, kteří se v tomto společenství sdružují a jsou zároveň i společensky vysoce aktivní.

Závěrečné vystoupení pochopitelně patřilo Bohumíru Dufkovi, který shrnul průběh konference a ocenil vystoupení jednotlivých diskutujících. Zároveň seznámil přítomné s výzvou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů, v níž odboráři mj. konstatují, že nabídka českých zemědělských a potravinářských produktů v obchodních řetězcích je nedostatečná, a že přes podporu Ministerstva zemědělství ČR má český zákazník stále omezenou možnost nakupovat původní kvalitní české zemědělské a potravinářské produkty, přestože v jiných evropských zemích dosahuje nabídka domácích produktů v obchodních řetězcích i 80 až 90 %.

Odborový svaz zároveň vyzývá vládu České republiky, aby zařadila na pořad svého jednání problematiku podpory českému zemědělství a potravinářství a přijala opatření směřující k podpoře domácí zemědělské a potravinářské produkce s vysokou přidanou hodnotou. Současně vedení odborového svazu požádalo svoje členy, ale i nečleny z řad vedoucích hospodářských pracovníků v zemědělství a potravinářství, aby tuto výzvu OSPZV-ASO vládě ČR k podpoře českého zemědělství a potravinářství svým podpisem v rámci ankety podpořily.