O Společné zemědělské politice a Zelené dohodě pro Evropu ve vazbě na české zemědělství, jednali zemědělští odboráři!

O Společné zemědělské politice EU na léta 2021-2027 a o dopadech Zelené dohody pro Evropu na české zemědělství jednala ve čtvrtek 16. prosince 2021 v Praze mezinárodní konference, kterou uspořádala Asociace samostatných odborů (ASO) a její členská organizace Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR).

Předseda ASO a OSPZV-ASP ČR Bohumír Dufek, který je za Českou republiku rovněž členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, tj. poradního orgánu Evropské komise, nejprve poukázal na to, že Evropský parlament na sklonku letošního roku schválil Společnou zemědělskou politiku (SZP) na léta 2021-2027. Načež předseda odborů neopomněl konstatovat, že SZP obsahuje i hlavní principy Zelené dohody pro Evropu (Green Dealu). Přičemž byl stanoven i nový obecný rámec pro to, jakým způsobem a v jaké výši se budou přidělovat dotace pro evropské, potažmo i české zemědělce v příštím pětiletém období.

Upozornil, že do konce letošního roku má Ministerstvo zemědělství ČR schválit strategický plán, v němž bude zapracována ústřední linie SZP a Green Dealu. Zároveň podotkl, že jde o pětisetstránkový dokument. Je tedy velice zvědav, jak se s ním jednotliví zemědělci budou v klidu a pohodě seznamovat. Načež dodal, že takto si snižování administrativy, jak ji EU deklaruje řadu let, nepředstavoval.

Bohumír Dufek poté prohlásil, že je osobně rád, že v rámci nové SZP neprošlo povinné zastropování českých zemědělců. Současně poznamenal, že je na pováženou že Českou republiku v Evropském parlamentě zastupují poslanci, kteří vyloženě veřejně vystupují proti zájmům naší země, proti zájmům obyvatel venkovských oblastí a proti zájmům zemědělců. Přičemž konstatoval, že právě myšlenka zastropování přímých plateb českých zemědělců je namířena proti jejich zájmům a potažmo proti České republice. V další části svého vystoupení uvedl, že je přesvědčen, že „boje v Evropském parlamentu o zemědělské dotace nebylo nic jiného, než boj o co největší dotace pro určité skupiny zemědělců, napříč celou Evropu.“.

Poté se předseda odborů věnoval některým politickým názorům, které vyjadřují podporu malým rodinným farmám na úkor podpory středních a velkých zemědělských podniků. Uvdel, že argument těchto rodinných farem zní, že zastropováním velkých farem zbyde více peněz pro ty malé farmy. Tento jejich argument Bohumír Dufek odmítl, jako falešný. Řekl, že tito lidí tímto způsobem vytvářejí mnohem větší tlak na obchodní řetězce, aby ještě více tlačily české zemědělce k, pro ně, nevýhodným podmínkám, a to tak, že ti budou mít ještě větší problémy uplatnit svůj sortiment potraviny na pultech prodejen obchodních řetězců.

Poté se Bohumír Dufek věnoval problematice evropského rozpočtu zemědělství. Konstatoval, že Evropská unie se pyšní tím, že od roku 2004, kdy několik středoevropských a východoevropských zemí, včetně České republiky, vstoupilo do EU, se rozpočet EU pro zemědělství dostal z tehdejších 70 procent celkového rozpočtu EU na současných 38 procent. Bohumír Dufek ale k tomu zároveň podotkl, že se v roce 2003 osobně zúčastnil jednání o připravovaném připojení středoevropských a východoevropských států do EU. Konstatoval, že tehdejší komisař pro zemědělství Franz Fischler účastníkům jednání potvrdil podáním ruky, že jde jen o přechodné období, kdy nové členské země budou mít nižší dotace, a že v příštím období budou tyto dotace stejné pro všechny země EU. Ovem, jaká je dnes skutečnost? Dotace nových zemí jsou stále nižší než těch původních západoevropských. Podle Bohumíra Dufka vedení EU dělá vše proto, aby celkem 13 nových zemí EU ze střední a východní Evropy nikdy neměly dotace ve stejné výši, jako je mají země původní patnáctky.

Bohumír Dufek dále uvedl, že Česká republika, díky práci českých zemědělců, patří v EU mezi nejlepší země, pokud jde o používání pesticidů. Konstatoval, že na pole českých zemědělců se dostává stále menší množství pesticidů, a to proto, že využívají alternativních přípravků. Načež dodal, že jsou používány cca ve výši 2 kg účinné látky na hektar, což je o polovinu méně, než mají ve Francii, a dokonce čtyřikráte méně, než mají v Belgii. Zároveň dodal, že 16 % orné půdy u nás je obhospodařován podle přísných pravidel ekologického zemědělství, zatímco EU má tento průměr na 8 procentech. Načež poznamenal, že absolutní prvenství v rámci EU drží Česká republika i v péči o zdraví zvířat, protože se u nás používá nejméně veterinárních léků.

Poté Bohumír Dufek přešel k otázce prosperity a perspektivy českého zemědělství. Podle něho je zapotřebí se soustředit se na modernizaci, na zavádění robotů a snížení ještě většího počtu zaměstnanců. Načež dodal, že se mu to, jako odboráři, neříká s lehkým srdcem, protože pracovníků v zemědělství stále ubývá. Zároveň prohlásil, že je přesvědčen o tom, že se Agrární komoře ČR a dalším zemědělským podnikatelským svazům podaří najít takový model činnosti našich zemědělců, který jim pomůže získat zpět ztracené pozice. Proto také účastníkům konference navrhl několik bodů, jak co nejlépe dosáhnout toho, aby české zemědělství bylo prosperujícím oborem.

Zaprvé, čeští zemědělci mají požadovat, aby se v rámci EU vytvořila potravinová politika, která bude jednoznačně podporovat spotřebu potravin, a to tam, kde se vyrobí. Tedy, aby se tuny potravin nepřevážely napříč Evropou. Ale měly by být spotřebovány tam, kde se vyrobí. Zároveň poznamenal, že uhlíková stopa kamionů není zanedbatelná. Přitom zdůraznil, že nelze snižovat objem CO2 v živočišné výrobě snížením počtu kusů hovězího skotu, a přitom podporovat kamionovou dopravu v rámci převozu zboží, jak to požadují a organizují supermarkety obchodních řetězců. Dodal, že příslušné pasáže tohoto omezení kamionové dopravy, které jsou stanoveny ve strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, musí mít v ČR jednoznačnou prioritu.

Druhým významným prvkem, jak pomoci českým zemědělcům, je dosažení zkrácení potravinového řetězce. Konstatoval, že věří, že některé věci se dají zorganizovat tak, aby byla nastolena podpora domácí produkce. Cestu vidí v iniciaci vhodné reklamy s tím, že tuto veřejnou prezentaci činnosti našich zemědělců je nejlepší sdělovat našim občanům přímo. Podle něho, svoji úlohu by v tomto směru mělo sehrát ministerstvo zemědělství. To by mělo propagovat nejen regionální potraviny, ale i přímo některé výrobky jako je například české pivo či české vepřové maso. Načež dodal, že jestliže ministerští úředníci budou tvrdit, že na tuto reklamní kampaň nemají vyčleněny peníze, řešením je i to, že by se ušetřily peníze snížením počtu úřednického aparátu ministerstva zemědělství. Takto uspořené prostředky by se věnovaly právě na tuto propagaci českých potravinářských výrobků. Podle Bohumíra Dufka je reklama jednou z cest, jak lze pomoci dobýt zpět pozice, které čeští zemědělci a potravináři měli.

Bohumír Dufek dále prohlásil, že zemědělští odboráři vehementně podporují Agrární komoru ČR, která se snaží zachránit české vepřové maso. Načež konstatoval, že by si česká veřejnost měla uvědomit, že české vepřové maso, je daleko kvalitnější než to zahraniční. Vždyť v něm není tolik anabolik, jako je tomu v tom zahraničním, jako je tomu například i v tom, dovezeném ze Španělska. Naši zemědělci a potravináři mají spotřebitelům co nabídnout.

V této návaznosti Bohumír Dufek dále konstatoval, že díky pravidelnému nákupu českých domácností, mohli by se čeští zemědělci dostat ekonomicky z toho nejhoršího, a to i přesto, že jim české vlády v minulosti fakticky nepomohly a nechaly je v nejhorší ekonomické situaci. Načež dodal, že se zde nabízí určité řešení, to je využití portálu Naši zemědělci.cz, kde si zájemci mohou najít nejbližší výdejnu masa. Poté i objednat konkrétní objem a druh masa a následně si zvolit i den a čas odběru, potom zbývá jen si balíček masa vyzvednout. Právě tento způsob prodeje, to je Od zemědělce ke spotřebiteli, je to, co oběma stranám, tj. zemědělcům i spotřebitelům, pomůže. To je zemědělcům stabilizovat jejich ekonomickou situaci a našim občanům zase, že dostanou čerstvé a kvalitní maso.

Třetím bodem opatření ke zlepšení situace českých zemědělců je, podle Bohumíra Dufka, Zemědělství 4.0. Přínos vidí hlavně v tom, že je to příležitost k vytváření nových podnikatelských příležitostí, a hlavně k vybudování odolného zemědělství, které pravděpodobně odolá klimatickým nástrahám, ale i predátorským supermarketům obchodních řetězců, které se mnohdy nechovají k prvovýrobě a zemědělcům slušně.

Přirozeně, že je nutné zabránit bezohledné expanzi politiky dovozců potravin, jak si tyto dovozy obchodní řetězce rády objednávají. Tyto dovozy jsou příčinou, proč se zužuje prostor pro české zemědělce, aby mohli dodávat své potraviny přímo na pulty supermarketů a hypermarketů obchodních řetězců.

Čtvrtým bodem je to, že čeští zemědělci by měli tvrdě vyžadovat srovnávání kvality potravinářských výrobků, a to nejen na území ČR, ale i na celém území EU. Podle Bohumíra Dufka musí být spuštěna jednotná metodika pro ochranu spotřebitele, aby jednotlivé vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele mohly zavádět zkoušky pro porovnání kvality, složení a vlastností potravin, které jsou prodávány v obdobných obalech. „Je nehorázné, že jsou čeští spotřebitelé neustále klamáni a podváděni,“ dodal.

Pátým bodem, jako pomoci českým zemědělcům je to, že značení výrobků musí být jednoduché, čitelné a musí obsahovat nutriční hodnotu a další údaje. „Je velikou škodou, že se Parlamentu ČR nepodařilo schválit kvalitní zákon o potravinách. Jsem přesvědčen o tom, že na tom velkou vinu nese také práce ministerstva zemědělství. Jednoznačně budeme podporovat takové značení potravin na obalech, které budou jednoduché, nebudou klamat spotřebitele, bude na nich uveden stát, kde byla potravina vyrobena a také, že tam bude uvedena i doba trvanlivosti,“ prohlásil.

Šestým bodem, podle Bohumíra Dufka, je to, aby ke zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství přispěla i další koncentrace výroby, která bude provázána vysokou produktivitou práce. Přitom ale je nutné důsledně ochraňovat životní prostředí. K tomu je ovšem zapotřebí dobře zorganizovaná logistika prodeje přes odbytové organizace. Podle předsedy odborů ten, kdo se nebude chtít na tomto prodeji, přes odbytové organizace, podílet, bude mít velké odbytové problémy při prodeji svých výrobků. Zdůraznil, že zemědělci musí koncentrovat prodej svých potravinářských výrobků právě přes odbytové organizace. „Velice dobře si vzpomínám, kdy se nám podařilo v rámci podpory zemědělství schválit dotační program na podporu vytváření odbytových organizací. Musím říci, jak to skončilo. Velice špatně! Protože každý podnik si založil odbytovou organizaci, protože program byl špatně nastaven. Tady musím říci, že to bylo vlastně kontraproduktivní, protože se nepodařilo dát zemědělce dohromady, tak aby zde byly silné odbytové organizace ve prospěch zemědělců, jako tomu bylo za první republiky,“ konstatoval Bohumír Dufek. Podle něho, totiž za první republiky na každém nádraží stála budova hospodářského družstva, která nabízela veřejnosti produkty zemědělců z okolí. „Myslíme si, že do budoucna je potřeba silným nadnárodním řetězcům konkurovat silným zastoupení českých odbytových organizací,“ dodal.

Sedmým bodem, jak pomoci českým zemědělcům je, podle Bohumíra Dufka, využití zemědělské ekologie. Konstatoval, že všichni vidí, jak ubývá vody v krajině. „Měli bychom se zasadit, aby ČR podnikla taková opatření, která dokáží zadržet vodu v krajině, aby následně mohli tuto vodu použít čeští zemědělci bez toho, aby tuto vodu museli platit. Před několika lety jsme pořádali velice důležitou konferenci o vodě a mně je velice líto, že ministerští úředníci nevzali v potaz to, co si o vodě myslí a přeje zemědělská veřejnost. Jsme přesvědčeni, že do budoucna bude mít zadržování vody a zavlažování vodou krajiny, bude mít nesmírný význam v budoucnosti,“ prohlásil Bohumír Dufek. Načež dodal, že Evropský hospodářský a sociální výboru bude projednávat podporu evropské vnitrozemské vodní dopravy, která by měla v budoucnu obstát. Načež dodal, že se musí zasmát těm informacím které čte v médiích o vodní kanále, který na Moravě vybudoval velkopodnikatel Tomáš Baťa za první republiky, a ke kterému předseda odborů shlíží s úctou. Dále poznamenal, že kdyby dnes Tomáš Baťa žil, tak by se divil, co z některých ekologických organizací leze doslova za nesmysly. Tito ekologové dnes zpochybňují všechno, dokonce i to, co je zde historicky dáno. „Jenom čekám, kdy začnou zpochybňovat jihočeské rybníky. Ty, které postavil rybníkář Jakub Krčín,“ dodal. Poté Bohumír Dufek konstatoval, že nová vláda ze svých programových priorit vyškrtla stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, což je velice škoda, protože Evropská unie bude poskytovat evropské dotace na kvalitní vodní dopravu. Načež dodal, že hrozí, že pokud Morava nebude mít vybudován kanál tohoto typu, tak hrozí, že do budoucna již Morava vyschne, protože je tam velký nedostatek vody.

V této návaznosti Bohumír Dufek ještě připomněl koncepci Lesů ČR, která je věnována i systému zadržování vody v krajině a zavlažování zalesněné půdy. Zdůraznil, že les je velice důležitý prvek, který nejen zadržuje vodu v krajině, ale také snižuje tepelnou potenci pozemků. Takto určitým způsobem udržuje stabilitu v krajině. „Nemohu než jinak konstatovat, že doufá, že Česká republika do roku 2030 zvládne i koncepci lesní politiky, protože je to pro Českou republiku velice důležité. Je to důležité pro občany, pro životní prostředí, ale i pro zemědělce,“ dodal.

Osmým bodem pomoci českým zemědělcům je, podle Bohumíra Dufka, i využití přímé ekologie. Je přesvědčen, že nová lesní strategie pomůže nejenom zemědělcům, ale i občanům, že pomůže zemědělství, že pomůže krajině. Je přesvědčen, že přínosem pro české zemědělce bude i výroba organických hnojiv, a to v rámci Zelené dohody pro Evropu. Načež poznamenal, že je nepsaným pravidlem, že na hektar se dává 750 až 850 kg hnojiv organického typu. Toto hnojivo potom velice zkvalitňuje celý půdní systém. V této návaznosti doporučil všem, aby se podívali na webové stránky portálu Odbory.info, kde je publikován rozhovor s ředitelem Potravinářské komory ČR Miroslavem Kobernou k dopadům Green Dealu na české potravinářství. Načež Bohumír Dufek dodal, že s Miroslavem Kobernou absolutně souhlasí v jeho pohledu na ekologii a jeho pohledu na budoucnost nejen českého zemědělství, ale i potravinářského sektoru. A to i v tom směru, že nemůžeme neustále podléhat různým zeleným lobbistickým skupinám, které nejen, že se nestydí, ale i lžou a nemluví pravdu, protože jejich návrhy nejsou v žádném případě ničím podloženy, dodal Bohumír Dufek.

Za deváté – Devátým bodem pomoci českým zemědělcům je, podle Bohumíra Dufka, i sociální dialog v zemědělství a kolektivní vyjednávání. Načež zdůraznil, že je velice rád, že i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru jednoznačně prohlásila, že některé dotace budou podmíněny kvalitním sociálním dialogem, podpisem kolektivní smlouvy a dodržováním bezpečnosti práce. Zároveň dodal, že když někdo čerpá zemědělské dotace, měl by se ke svým zaměstnancům chovat velice slušně. Předseda odborů je rovněž zvědavý i na to, jakým způsobem se v tomto pětisetstránkovém dokumentu za Českou republiku, který bude schvalovat česká vláda, bude mít zastoupení právě sociální dialogu, kolektivní vyjednávání a dodržování bezpečnosti práce. Zdůraznil, že všichni čeští zaměstnanci měli mít stejná práva, a to napříč celým zemědělským sektorem.

Miroslav Svoboda