Tisková zpráva k 9. sjezdu OSPZV-ASO ČR

Zhodnocení uplynulého období od minulého sjezdu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) od srpna r. 2016 do současné doby, a volba nových orgánů odborového svazu na příštích pět let – to bylo hlavním úkolem jednání 9. sjezdu OSPZV-ASO ČR, který se dnes uskutečnil v Kongresovém centu Praha.

V úvodu vystoupil předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek, který ve svém vystoupení zhodnotil uplynulé funkční období. Zároveň se věnoval vysvětlení současné situace, ve kterém se české zemědělství nalézá, a to ve vazbě na členství České republiky v EU, což znamená, že naši zemědělci působí na jednotném evropském trhu. Věnoval si i otázce kolektivního vyjednávání a zvyšování mzdových tarifů v českém zemědělství, kdy ocenil, že v posledních letech mzdové tarify stoupaly. Zároveň upozornil na dopady koronavirové pandemie do hospodářství České republiky, což se přirozeně dotkne i našeho zemědělství.

Dalším významným řečníkem byli prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který z pohledu Agrární komory ČR podal svůj pohled na jednání kolem formování nové Společné zemědělské politiky na léta 2021 – 2027, která se v současnosti vedou v Bruselu.

Hlavním hostem dopoledního jednání sjezdu OSPZV-ASO ČR byl i ministr zemědělství Miroslav Toman, který seznámil delegáty sjezdu s úkoly, které ministerstvo a celé české zemědělství v současné době řeší. Ve svém vystoupení upozornil na problémy, které souvisí se změnami klimatu a vytýčil hlavní úkoly, které v souvislosti s bojem se suchem čekají Českou republiku. Věnoval se i otázce formování nové Společné zemědělské politiky z pohledu českého státu, potažmo ministerstva zemědělství a dalších státních orgánů.

Během odpoledního jednání sjezdu jeho delegáty zaujalo vystoupení místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové, která hovořila o tom, co čeká Českou republiku v oblasti daňové politiky. Mimo jiné se věnovala i návrhu na zrušení superhrubé mzdy, kdy poukázala na to, že ovšem bude nutné vyřešit výpadek v příjmech státního rozpočtu. Delegátům sjezdu zároveň vysvětlila slabá míst návrhu na zrušení superhrubé mzdy, kdy by se rozevřely nůžky v příjmech mnoha lidí. Zatímco člověk na úrovni průměrné mzdy by získal měsíčně cca 1800 Kč, tak lidé, kteří mají mzdu ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy by měli příjmy mnohem vyšší. Zároveň je zapotření vzít  do úvahy, že přechodem na 15procentní daň, jak navrhuje premiér Andrej Babiš, by se musela vyřešit i otázka zrušení solidární daňové přirážky, kterou odvádějí na daních lidé, kteří mají vysoké příjmy, a která je ve výši sedmiprocentní daně z jejich příjmů. Zkrátka, jak dále zvedla Alena Schillerová, vláda se ve vládním prohlášení zavázala, že superhrubou mzdu zruší, což tedy učiní, ale otázkou dne, je vyřešit způsob, jak to provést. Co není jednoduché.

V průběhu diskuse se delegáti sjezdu vyjadřovali k předloženým sjezdovým materiálům a k vystoupení jednotlivých pozvaných hostů. Zároveň sdělovali ostatním účastníkům sjezdu své potřehy a názory, na to jakým směrem by se české zemědělství mělo nadále ubírat.

Protože 9. sjezd OSPZV-ASO ČR byl rovněž sjezdem volebním, bylo zvoleno nové vedení odborového svazu. Jeho předsedou byl opět, na další funkční období, zvolen Bohumír Dufek, a to naprostou většinou hlasů.

V závěru jednání 9. sjezdu OSPZV-ASO ČR delegáti projednali a schválili programové zaměření OSPZV-ASO ČR na další volební období. V tomto materiálu zdůraznili, že velmi důležitým tématem činnosti odborů je přirozeně i ochrana zdraví při práci. Konstatovali, že jde především o kvalitní kontrolu pracovních podmínek zaměstnanců v zemědělství, o šetření pracovních úrazů a poradenství zaměstnancům, kteří to potřebují. Mimochodem, OSPZV-ASO ČR již několik let prosazuje, aby byla vytvořena samostatná nekomerční úrazová pojišťovna, která by tuto problematiku pracovních úrazů co nejlépe a nejdůsledněji obhospodařovala.

Zemědělské odbory jsou rovněž toho názoru, že stále více bude potřebné využívat moderní technologie pro kvalitnější informování členské základny. Využívat by se mělo především zapojení do Operačního programu Zaměstnanost, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, dále i prostřednictvím projektů, které jsou realizovány podle paragrafu 320a zákoníku práce, a stejně tak i projekty, které se uskutečňují společně s podnikatelskými svazy. Cílem této činnosti je zvýšení informovanosti zaměstnanců. Členové OSPZV-ASO ČR jsou toho názoru, že tento systém bude i nadále rozšiřován a zkvalitňován.

V rámci programu činnosti OSPZV-ASO ČR v příštím období je zmiňována i jeho mezinárodní činnost. Nemalou roli zde sehrává i členství odborového svazu v European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism (EFFAT), jehož prostřednictvím může ovlivňovat evropské směrnice a normy v oblasti zemědělství. Zde je zapotřebí rovněž konstatovat, že – pro působení OSPZV-ASO ČR v mezinárodních strukturách – má také značný význam také členství a aktivní činnost předsedy OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka v Evropském hospodářském a sociálním výboru, to je v poradním orgánu Evropské komise. Jeho členství bude, jak mimochodem v programovém dokumentu konstatovali, pokračovat i v příštích pěti letech.

V dokumentu dále uvedli, že OSPZV-ASO ČR rovněž věnuje zvýšenou pozornost ekonomickým otázkám. V tomto případě jde o to, že Evropská unie připravuje u víceletého finančního rámce zřízení fondu obnovy. Tento fond je velmi důležitý, a to jak pro nastartování ekonomiky členských zemí, včetně České republiky, tak také k zajištění investic do infrastruktury ČR. OSPZV-ASO ČR bud požadovat, aby byl vypracován harmonogram čerpání prostředků tohoto fondu určených pro ČR a jeho schválení formou zákona, a to tak, aby bylo zajištěno využití těchto prostředků v zájmu prosperity České republiky.

Rovněž sociální oblast je v popředí zájmu OSPZV-ASO ČR. Odborový svaz již dlouhodobě upozorňuje na problémy v důchodovém systému, což se týká zejména vypracování řady návrhů na funkční důchodovou reformu, kdy právě na současný důchodový systém nejvíce doplácejí ženy.

V této souvislosti OSPZV-ASO ČR doporučuje, aby se ženám umožnil dřívější odchod do důchodu, a to v závislosti na počtu vychovaných dětí, například při jednom vychovaném dítěti jeden rok. Současně, aby jim byl vyměřený důchod zvýšen o částku 1500 Kč jako vyrovnání za snížení výdělků. Obě kritéria by byla omezena počtem čtyř vychovaných dětí.

Přirozeně, že kromě tohoto programového zaměření další činnosti OSPZV-ASO ČR, bude na závěr sjezdu přijato usnesení a další dokumenty.

Věříme, že pro příští funkční období členové OSPZV-ASO ČR budou i nadále aktivně pracovat ve prospěch zájmu lidí, kteří v zemědělství pracují, pro které je to jejich přirozená obživa, a kteří tímto dokazují, že jsou právě těmi, kteří svojí prací pomáhají k dalšímu existenci a rozvoji našeho státu.Závěr jednání sjezdu patřil projednání a schválení usnesení, ve kterém delegáti sjezdu stanovili konkrétní úkoly, pro vedení i členskou základnu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy

Asociace svobodných odborů ČR