Pravda o obchodních řetězcích

Dne 18. října 2021 byl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek hostem televizní debaty na CNN Prima NEWS „ Jak volí vaše peněženka“, kde debatoval s Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a ekonomkou Helenou Horskou. Diskuse se soustředila hlavně na zdražování na všech frontách. Předseda ASO Bohumír Dufek se kromě jiného kriticky vyjádřil zejména k problematické činnosti obchodních řetězců.

Jedním z často posuzovaných problémů je činnost obchodních řetězců. Tuzemští dodavatelé si často, spíše kuloárně, stěžují na jejich praktiky, kterými je nutí k častým cenovým ústupkům a nejrůznějším slevám resp. k tomu, že „dobrovolně“ akceptují jejich požadavky na tzv. zalistování, podíl na reklamních akcích atd. Považují to za diskriminační, ale uvědomují si, že do sporu s těmito silnými organizacemi není možné se pustit.

Na druhé straně obchodní řetězce poukazují na to, že u nás fungují s velmi nízkými maržemi a tedy nemohou akceptovat cenové návrhy našich dodavatelů, protože trh je nasycen a probíhá zde cenová „válka“ mezi jednotlivými řetězci, které se snaží nízkými cenami resp. nejrůznějšími slevami získat významný podíl na trhu.

Proto je jistě vhodné podívat se blíže na ekonomické výsledky některých řetězců.

GLOBUS CR v.o.s. na našem trhu operuje jako veřejná obchodní společnost, což jak uvidíme má svá specifika. Na veřejnou obchodní společnost byla forma podnikání změněna v roce 2019, předtím firma podnikala jako komanditní společnost. Důvodem je zjevně výhoda nezdaněného převodu zisku mateřské firmě v SRN.

V hospodářském roce 2020 tato firma realizovala obrat ve výši 24,1 mld Kč. Zisk uváděný ve výsledovce je 400,3 mil Kč. Tento zisk je v plné výši odváděn společníkovi tj. GLOBUS Holding SRN. Daně z příjmu se neplatí při odvodu zisku společníkovi – podle zákona.

Kromě toho existuje ještě firma Praha West Investment v.o.s., vlastněná Globus Holding SRN, která s GLOBUSem úzce spolupracuje. Je také podílníkem GLOBUS CR v.o.s v rozsahu 0,0021 %, a je vlastníkem všech prodejních objektů, za což Globus platí nájem. I v tomto případě dosažený zisk – 421 mil Kč – je v plném výši a bez zdanění odváděn mateřské firmě. Při celkových tržbách ve výši 1,16 mld Kč jde o velmi vysokou míru zisku.

Praha West Investment v.o.s. je příjemcem úvěrů, za které má zastaven majetek resp. stavby hypermarketů. Podle výroční zprávy jde o úvěry zhruba za 2,2 mld Kč. Za pronájem hypermarketů jí pak Globus CR platí roční nájemné 1,09 mld Kč. Účetní hodnota majetku resp. staveb je necelých 8 mld. Uvedený nájem tedy s rezervou kryje tuto hodnotu. Přitom hodnota nemovitého majetku zůstává.

Kromě toho mezi Globus CR a mateřskou Globus Holding existují další smlouvy, kterými český Globus platí za dodávky resp. nájem softwaru, poradenství atd. v hodnotě několik stovek mil Kč.

Průměrná mzda personálu Globus CR v roce 2019 dosahovala 31 tis. Kč měsíčně, Praha West Investment více než 65 tis. Kč.

Celkově se proto dá odhadnout, že ročně odchází jako zisk, který není v ČR zdaněn na mateřskou firmu v SRN minimálně 1 mld Kč – při tržbách kolem 23 mld tedy 4 % obratu. K tomu je nutno připočítat ještě další příjmy mateřské firmy resp. platby do zahraničí nezdaněné – za pronájem v hodnotě více než 1 mld plus další příjmy za software, poradenství atd. v celkové hodnotě minimálně 1,5 mld celkem.

Celkově tedy odchází nezdaněné příjmy v hodnotě zhruba 2,5 mld Kč tj. přibližně desetina obratu firmy v daném roce.   

Obchodní řetězec Penny Market s.r.o. je součástí skupiny REWE-Zentralfinanz eG. SRN. V roce 2020 dosáhl v ČR tržeb 42,1 mld Kč. Zisk po zdanění dosáhl 1,046 mld Kč, zaplacená daň z příjmu  246 mil Kč.

Firma má uzavřenu řadu smluv se svými partnery resp. se členy stejné skupiny o poradenství. Např. jde o smlouvu o používání systému SAP (REWE- Informations GmbH), nebo smlouvu o řízení Penny (REWE-International), stejně tak má smlouvy o nákupu zboží se zahraničními filiálkami REWE atd. Tyto smlouvy pokrývají v podstatě celé spektrum činnosti firmy vč. pojištění, nákupu energií, resp. poskytování vnitrokoncernových půjček atd. Za služby platí ročně více než 3,6 mld Kč tj. téměř desetinu ze svého obratu.

Zásadním problémem budou v tomto případě vnitrokoncernové ceny. Firma, jak je patrné, nakupuje v mnoha komoditách centrálně na celoevropských trzích. Ceny, za které jsou pak přefakturovány pro českou filiálku, by mohly být nástrojem, jak z české filiálky odčerpávat část zisku – opět nezdaněně.

Průměrné mzdy zaměstnanců v roce 2020 dosáhly 35 600 Kč a zvýšily se oproti předchozímu roku o 10%, průměrné mzdy vedoucích pracovníků dosahovaly 180 tis. Kč měsíčně.

V roce 2020 bylo rozhodnuto o vyplacení dividendy ve výši 1,2 mld Kč a v březnu 2021 pak zálohy na dividendu ve výši 800 mil Kč – celkově tedy v letech 2020 a 2021 byla vyplacena dividenda ve výši 2 mld Kč.

Pokud do úvah o velikosti plateb do zahraničí zahrneme i velkou část plateb za služby, které vyplývají ze smluv s filiálkami REWE v Německu, pak i v tomto případě jde o peněžní toky, které mohou být odvodem zisku, jak zdaněného, tak nezdaněného např. zahrnutého do koncernových cen. Lze odhadnout, že jde o platby v rozsahu zhruba desetiny celkového ročního obratu dosahovaného na českém trhu.

Kaufland ČR v.o.s. podniká v ČR jako veřejná obchodní společnost. Vlastníkem firmy je Kaufland Tschechien, SRN a 0,001 % vlastní Kaufland Management CR, s.r.o.

V roce 2019 dosáhl tržeb 54,3 mld Kč. V tomto roce dosáhl zisk 2,1 mld Kč – daň ze zisku jako veřejná obchodní společnost neplatí. Celý zisk je převeden majiteli do SRN.

Firma uvádí řadu smluvních vztahů s firmami ve skupině, které jí poskytují služby, stejně jako pro ni nakupují zboží z jiných zemí. Objem nakupovaných služeb dosáhl 4,5 mld Kč. Nákupy zboží se spřízněnými firmami představovaly 2,5 mld Kč.

Průměrný plat zaměstnanců v roce 2019 dosáhl 31 300 Kč. Vedoucí pracovníci jsou zjevně vypláceni prostřednictvím firmy Kaufland Management. Jejich počet není uveden.

Další spolupracující firmou je Immo-Log-CZ, která vlastní část nemovitostí, které pronajímá Kauflandu. Vlastníkem firmy je Kaufland Stiftung SRN.

I v tomto případě lze odhadnout, že objem plateb směřujících do zahraničí dosahuje kolem 4 -5 mld Kč, tedy kolem desetiny celkového obratu.

Dalším obchodním řetězcem působícím na českém trhu je MAKRO Cash and Carry ČR s.r.o., který vlastní METRO Cash and Carry B.V. Holandsko. Je zaměřen především na dodávky pro obchodníky resp. živnostníky, tedy spíše působí jako velkoobchod.

V roce 2020 dosáhl tržeb ve výši 26,6 mld Kč. Výkonová spotřeba byl 24,6 mld Kč, provozní zisk 200 mil Kč a zisk před zdaněním 80 mil Kč. I přes to firma vyplatila v roce 2020 společníkům ze zisku minulých let 416 mil Kč.

Firma je součástí holdingu METRO a udržuje vztahy s firmami holdingu – oficiálně uvádí nákupy v hodnotě 3 mld Kč. Kromě toho v této skupině provádí také cash pooling – jde oficiálně o rozsah 1 mld Kč. Významnou spolupracující společností je METRO Properties s.r.o., která pronajímá provozní budovy MAKRO, za které inkasuje nájemné. Tato firma dále přijala úvěry od mateřské společnosti (1,35 mld Kč), které jí splácí.

Kromě toho je např. známo, že MAKRO nabízí svým dodavatelům možnost využívat zpracování jejich plateb v další firmě ze skupiny METRO, která však sídlí v zahraničí a za zpracování těchto faktur musí dodavatel platit v rozsahu 0,5 % z každé faktury tj. v souhrnu, pokud by se jednalo o veškeré tržby, pak by tyto platby dosahovaly 130 mil Kč. Touto platbou tak zatěžuje své dodavatele. Pokud by dodavatelé tento návrh neakceptovali, což je možné, pak platby na jejich účet jsou poukazovány hromadně (bez rozlišovacích symbolů za jednotlivé dodávky atd.).

Celkově je proto možné říci, i když je zde zachycen jen malý vzorek obchodních řetězců, že jejich podnikání v ČR je nesporně ziskové a to ve větším rozsahu, než by vyplývalo z výkazů jednotlivých společností.

Všechny řetězce na našem trhu jsou součástí větší skupiny firem, kterým platí za dodané služby. Typicky jde o nájem objektů, nebo dodávky služeb. Vždy jde o platby zahraničním společnostem patřícím do stejné skupiny. Právě v těchto dodávkách je bez pochyby možné realizovat další zisk ze své činnosti na českém území. Stejně tak je tomu v případě nákupů zboží v rámci celé skupiny. Tato forma na jedné straně může stlačovat ceny, ale je také nástrojem k transferu zisku k mateřské společnosti, který je naprosto nepostižitelný běžnými postupy.

Stejně tak nejsou zachyceny efekty z finančních operací uvnitř těchto obchodních skupin – půjčky resp. přijaté úvěry, efekty z cash poolingu atd.

Tvrzení některých představitelů Svazu obchodu, kteří vysvětlují široké veřejnosti, že činnost obchodních řetězců na našem trhu probíhá jen s minimálním ziskem resp. je to téměř charita, ve světle těchto faktů zjevně neodpovídají skutečnosti.

15. listopadu 2021

Bohumír Dufek
předseda ASO