Členové Potravinářské komory ČR odmítají návrhy na delší dovolenou a kratší pracovní týden. Odbory to naopak požadují!

Na základě průzkumu, který Potravinářská komora ČR (PK ČR) uskutečnila na počátku minulého týdne, více jak 80 % aktivních zaměstnavatelů v potravinářských provozech odmítlo návrhy na zkrácení pracovní doby, indexaci minimální mzdy podle mzdy průměrné a povinný pátý týden dovolené. V tiskové zprávě Potravinářské komory ČR se k tomu uvádí, že v současné ekonomické situaci není možné dále neúměrně navyšovat náklady firem, naopak je třeba více investovat finanční prostředky po tak dlouhé době uzávěry ekonomiky.

Podle Potravinářské komory ČR téměř 30 % zaměstnavatelů uvedlo, že v případě schválení těchto návrhů dojde ke zvýšení jejich provozních nákladů o 10 až 15 %, u 45 % společností se navýšení provozních nákladů blíží 10 %. „To jsou obrovské náklady, které si v současné ekonomické situaci nemůžeme dovolit. Benefity ano, ale bez nátlaku státu,“ komentuje výsledky průzkumu prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. „Zvyšování nákladů nutně povede ke zvyšování cen potravinářských výrobků,“ upozorňuje prezidentka PK ČR.

Tisková zpráva PK ČR dále uvádí, že zkrácení pracovní doby ze 40 na 37,5 hodin týdně je na západ od našich hranic již běžnou součástí pracovního prostředí, nicméně tuzemské hospodářství zdaleka nedosahuje produktivity práce, kterou má například sousední Německo. Pracovní dobu dobrovolně zkracují a delší dovolené poskytují podniky s vysokou produktivitou práce. Bezmála 10 % českých potravinářských firem v rámci průzkumu uvedlo, že již mají zavedenou zkrácenou pracovní dobu, avšak vedení těchto firem k tomuto kroku přistoupilo dobrovolně, bez tlaku ze strany státu. Více než 85 % podniků nesouhlasí se zákonnou úpravou zkrácení pracovní doby.

„Indexace minimální mzdy podle mzdy průměrné je do budoucna nebezpečný precedens. Stát má podle Hospodářské komory ČR místo diktování ceny práce v soukromém sektoru vytvářet dobré podmínky, aby si lidé mohli zvyšovat svou kvalifikaci, a aby firmy mohly zvyšovat produktivitu práce. Je iluzorní si myslet, že zvyšování minimální mzdy za nekvalifikovanou práci zvýší produktivitu práce. Je třeba si uvědomit, že v konečném důsledku porostou mzdy všem zaměstnancům ve firmě, musí dojít k narovnání ve struktuře kvalifikovaných a nekvalifikovaných pozic,“ vysvětluje Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii PK ČR. „Souhlasíme se stanoviskem HK ČR vázat pravidelné navyšování minimální mzdy na tzv. medián mezd,“ upřesnil ředitel Miroslav Koberna.

Z průzkumu PK ČR dále vyplynulo, že si zaměstnavatelé dlouhodobě stěžují na nepředvídatelnost růstu minimální mzdy a že vláda o minimální mzdě a sazbách zaručených mezd rozhoduje na poslední chvíli, kvůli čemuž si podniky nemohou plánovat budoucí náklady. Se zavedením indexace minimální mzdy podle mzdy průměrné nesouhlasí 95 % zaměstnavatelů.

Podle PK ČR povinný pátý týden dovolené odmítá 83 % zaměstnavatelů. Kolem 10 % zaměstnavatelů sice uvedlo, že mají pro své zaměstnance pátý týden dovolené zavedený, nicméně jde o benefit společnosti buď pro všechny zaměstnance bez rozdílu nebo například jako odměna pro seniorní zaměstnance, za odpracovaná léta, za určitý ztížený druh práce apod.

„Je třeba důrazně upozornit na možné dopady, které tato úprava zákoníku práce způsobí. Zatíží hlavně ty nejmenší podniky, které si na rozdíl od těch velkých nemohou dovolit poskytovat zaměstnancům více než čtyři týdny dovolené. Přitom právě malé podniky do 50 zaměstnanců jsou dnes na pokraji existenčních potíží kvůli rok trvajícím uzávěrám ekonomiky. Firmy, které již pátý týden dovolené pro své zaměstnance mají, ho berou jako benefit pro zaměstnance, o který tímto přijdou,“ upřesnila v tiskové zprávě PK ČR prezidentka Dana Večeřová. „Je třeba si také uvědomit, že tato zákonná úprava nakonec dolehne na všechny zaměstnavatele, protože zcela určitě vznikne tlak na šestý a v některých případech na sedmý týden placeného volna,“ doplnila Dana Večeřová.

„Budeme dále apelovat na poslance Parlamentu České republiky, aby znovu pečlivě zvážili možné nepříznivé dopady na fungování firem, pokud by byly tyto návrhy přijaty, k čemuž nám dalo mandát 99 % našich členů, “ dodala v tiskové zprávě PK ČR její prezidentka Dana Večeřová.

Podle PK ČR mezi hlavní argumenty nesouhlasu, které zaměstnavatelé uváděli v rámci dotazování PK ČR patří zejména nepříznivá ekonomická situace mnoha výrobních závodů, nutné investice do restartu ekonomiky, produktivita práce v České republice není na úrovni západních zemí a tyto návrhy produktivitu nezvýší, nekoncepčnost zvyšování minimální mzdy, která znamená pro podniky nemalé náklady a pro malé firmy může být schválení těchto návrhů v konečném důsledku i likvidační.

V tiskové zprávě PK ČR se také uvádí, že průzkum byl připraven ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Za odbory k tomu můžeme dodat, že uzákonění pětitýdenního pracovního týdne pro všechny zaměstnance v České republice je dlouhodobým zájmem odborů, o který usilují při jednáních s vládou ČR a s představiteli zaměstnavatelů a podnikatelů již po nějakou dobu. Při každé příležitosti tuto otázku nastolují při jednáních Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity. Proto by také přivítali, kdyby Parlament ČR uzákonění pětitýdenní dovolené přijal a odsouhlasil. Vždyť si to naši, to je čeští zaměstnanci zaslouží!

K zaslané tiskové zprávě Potravinářské komory ČR se vyjádřil i předseda Asociace samostatných odborů (ASO) a předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumír Dufek. Sdělil nám, že odbory respektují ekonomickou situaci, která vznikla u nás i ve světě v důsledku pandemie koronaviru, a proto také zvýšení mezd v sektoru zemědělství a potravinářství pro rok 2021 více méně kopírovalo vývoj inflace za rok 2020 a nebylo na úrovni zvýšení o několik procent, jako tomu bylo v několika předchozích letech.

Předseda Bohumír Dufek k tomu dále dodal, že stanovisko Potravinářské komory ČR, která odmítá uzákonění pětitýdenní dovolené, „není pro něho překvapením, protože potravináři v České republice by byli nejraději, kdyby zaměstnanci chodili do práce a nebrali žádné mzdy“. Podle něho oni sami nejsou konkurenceschopní na trhu, přičemž to bylo vidět i v tom, že se nepostavili za české potraviny, když se nedávno v Parlamentu ČR projednávala novela zákona o potravinách. „Takže, místo toho, aby rozšiřovali počet pracovních míst a zvyšovali nejen produktivitu práce, ale i úroveň českých potravinářských firem, tak dále uvidíme dlouhé a širé lány řepky, a to jenom proto, že Potravinářská komora ČR nebyla schopna podpořit novelu zákona o potravinách v původně schváleném znění,“ dále uvedl Bohumír Dufek. Podle něho zemědělské odbory tento postoj Potravinářské komory ČR velice překvapuje, protože v rámci Evropské unie se začíná projednávat strategie, jejíž pracovní název zní „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), a jejíž součástí je i preference produkce potravin, které jsou vyráběny a spotřebovány v určitém teritoriu. Zemědělské odbory jsou rovněž toho názoru, že je potřeba snížit přepravní dobu potravin, neboť tímto způsobem se pomáhá snížit a postupně zlikvidovat uhlíkovou stopu. „Vždyť takto lze jednoduše, a přitom funkčně, pomoci ekologické politice Evropské unie,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Miroslav Svoboda